Vrienden van Reinier

Vrienden Van Reinier (1)
Adres Bethaniestraat 2,
De Stichting Vrienden van Reinier van Arkel is in 1996 opgericht en is nauw verbonden met Reinier van Arkel. De stichting Vrienden van Reinier van Arkel is een initiatief van particulieren die zich als goede vrienden voor psychiatrische patiënten willen inzetten. Het gaat om herkenbare projecten die niet door de gebruikelijke financieringsbronnen worden vergoed.

De missie van de Stichting Vrienden

Het maatschappelijk integratie proces van de cliënten van Reinier van Arkel faciliteren, daar waar de reguliere financiering dit niet verder voor haar rekening neemt.
Via deze projecten poogt men tevens een maatschappelijk draagvlak te creëren voor psychiatrische cliënten en de beeldvorming te bevorderen.

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel; de ondersteuning, bevorderen en stimulering van de integratie van het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel, haar bewoners en patiënten in de maatschappelijke omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De statuten zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 41086136

Bestuursleden
Bas Martens, voorzitter
Paul Kuijpers, penningmeester
Ben Kegge, secretaris