Hero60
Hero60

Reinier van Arkel

Reinier van Arkel is een middelgrote aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg met locaties in de binnenstad van Den Bosch, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, op het Zorgpark Voorburg Vught, de regio Noord-Oost Brabant en Bommelerwaard.

Onze collectieve ambitie

We helpen cliënten – van jong tot al ouder- en hun naasten met een ernstige psychische kwetsbaarheid bij hun herstel en inclusie. Ons specialistisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof en het Psychotraumacentrum Zuid Nederland hebben een bovenregionale functie. Cliënten kunnen bij ons terecht met een verwijzing van een erkend verwijzer.

Wij zijn er om mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Dat kunnen we niet alleen. Daarom netwerkzorg.

icon-quote

“Netwerkzorg is voor ons het antwoord op meerdere maatschappelijke vraagstukken zoals de toegankelijkheid van de zorg ten tijde van toenemende personele en financiële schaarste. Daarom bouwen we met elkaar aan onze toekomstbestendige zorg van morgen waarbij de cliënt in zijn kracht staat en eigen regie kan nemen en we focussen op wat de cliënt wil en kan, op positieve gezondheid, op meer preventie, op meer samenwerking in het regionale netwerk. En focussen op dat waar we goed in zijn; specialistische ggz bieden.” 

Tom van Mierlo
voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkel groep

Als Reinier van Arkel hebben we daarbij oog voor leefbaarheid en welzijn, eigen (veer-)kracht en steun uit de omgeving. Onze behandeling en begeleiding bieden we op een toegankelijke manier en aansluitend bij de behoeften. Onze zorg integreert in de samenleving. We werken wijkgericht in zorgnetwerken en in samenwerking met formele en informele partners. Door nauwe banden met het sociaal domein, eerste lijn en tussen basis en specialistische ggz, dragen we bij aan vroegsignalering en beoordeling en zijn we present.

Is onze expertise nodig? Dan zijn wij er zonder overbodige schakels, met de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek voor de cliënt.

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Dit betekent netwerkzorg voor de cliënt

Zó helpen we de cliënten bij het leven van een betekenisvol leven, gericht op gezondheid, meedoen en erbij horen. Mét de mentale kwetsbaarheid waarvoor, incidenteel of langer durend, de specialistische ambulante of (poli-)klinische behandeling of begeleiding van Reinier van Arkel nodig is.

Organisatiestructuur

Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie beschrijft onze kernwaarden en de wijze waarop het bestuur de organisatie wil aansturen om onze collectieve ambitie te bereiken. Onze kernwaarden zijn betrokken, bevlogen & betrouwbaar.

Netwerkzorg
Netwerkzorg vormt de basis voor onze besturingsfilosofie. Onze specialistische zorg bieden we aan in een brede context daarbij gebruik makend van mogelijkheden die in het netwerk aanwezig zijn. Gericht op de hersteldoelen van de cliënt die zich ook kunnen bevinden op maatschappelijke en persoonlijke domeinen van herstel.

Eigenaarschap en vakmanschap
Een ander belangrijk uitgangspunt uit de besturingsfilosofie is onze Rijnlandse cultuur.  De basis hiervan ligt in het optimaal faciliteren van het vakmanschap en zelforganiserend vermogen van de zorgprofessionals waarbij ondersteunende diensten ontzorgen. Het samenwerkingsproces tussen zorgprofessionals en ondersteunende diensten wordt gekenmerkt door waarden als gelijkwaardigheid en eigenaarschap. De uitdaging ligt in het vereenvoudigen van de complexe realiteit en niet meer te doen dan nodig is. Dit alles vraagt het juiste (persoonlijke) leiderschap.

Continu leren en kwaliteit
Ook continu leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg maken deel uit van onze besturingsfilosofie. Het werken volgens zorgstandaarden en zorgmodellen vormt het vertrekpunt van waaruit teams werken aan het bieden en ontwikkelen van kwaliteit in de zorg. Professionals zijn de dragers van kwaliteit en het zijn de teams die (multidisciplinair) de krachten bundelen en de context creëren om samen te kunnen verbeteren.

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Jaarbeeld 2022 (incl. jaarrekening) 

Kwaliteitsstatuut en professioneel statuut Reinier van Arkel

Onze geschiedenis

Onze activiteiten